Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Στον... αέρα η Σχολή Ικάρων


►Αδυναμία ολοκλήρωσης του β΄ εξαμήνου λόγω έλλειψης καθηγητών. Με εθελοντές (!) υλοποιείται το πρόγραμμα.

Στα πρόθυρα της καταρρεύσεως βρί­σκεται η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση στη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.), καθώς η ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού Προγράμματος Σπουδών του β΄ εξαμήνου, όλων των τάξεων και ειδικοτήτων, βασίζεται πλέον στην εθελοντική προσφορά...
και τον πατριωτισμό των απλήρωτων συμβασιούχων καθηγητών, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα του Διδακτικού Εκπαι­δευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ)...


Το θέμα είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ η οποία επιφανειακά αντιμετωπίζει το θέμα με ενδιαφέρον, πλην όμως στην πράξη τελείως αναποτελεσματικά, κρυπτόμενη πίσω από τη γνωστή γραφειοκρατία και τους μνημονιακούς περιορισμούς περί απαγορεύσεως προσλήψεων στο Δημόσιο, αγνο­ώντας στην ουσία τις ολέθριες συνέπειες. Το περίεργο, ή μάλλον το χειρότερο για τους υπευθύνους για αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη χρημά­των, διότι αυτήν τη φορά λεφτά υπάρχουν.

Η απογύμνωση της Σχολής από διδα­κτικό προσωπικό οφείλεται τόσο στην επί σειρά ετών άρνηση εφαρμογής πλήθους διατάξεων του νόμου 3187/2003 περί Ανώ­τατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ­μάτων (ΑΣΕΙ) από τη στρατιωτική ηγεσία των τελευταίων ετών όσο και στην αδυνα­μία ουσιαστικής επίλυσης του προβλήμα­τος από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

Κωλυσιεργία

Αδυναμία οφειλόμενη στην απαράδεκτη κωλυσιεργία στην πρόσληψη των 26 με­λών του μόνιμου διδακτικού εκπαιδευτι­κού προσωπικούς των οποίων οι διαδικασίες εκλογής - επιλογής έχουν ολοκληρωθεί από καιρό, πλην όμως ο σχετικός φάκελος για την έκδοση της αποφάσεως προσλήψεως «μελετάται» (σ.σ.: η κλασική δικαιολο­γία για την αδράνεια του συγκεκριμένου υπουργείου) από τον Νοέμβριο του 2012 από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

Ας δούμε, όμως, το θέμα από την αρχή. Με τη θέση σε ισχύ του νόμου 3187/2003 περί αναβαθμίσεων της Ακαδημαϊκής Εκ­παιδεύσως των ΑΣΕΙ, στη Σ.Ι, υπηρετού­σαν 50 μόνιμα στελέχη του διδακτικού προσωπικού, τα οποία πλαισιώνονταν από επί συμβάσει διδακτικό προσωπικό.

Εν αντιθέσει με τα άλλα δύο ΑΣΕΙ (Σχολή Ευελπίδων και Ν. Δοκίμων), τα οποία εφάρμοσαν αμέσως τη νέα νομο­θεσία και προέβησαν σε προκηρύξεις και προσλήψεις νέων μελών του εκπαιδευτι­κού προσωπικού, η Σχολή Ικάρων αδρά­νησε λόγω της αρνήσεως της τότε ηγεσίας να ορίσει τα προβλεπόμενα από τον παραπάνω νόμο όργανα διοικήσεως (!), με απο­τέλεσμα να μην είναι δυνατή η προκήρυξη νέων θέσεων, και μάλιστα ούτε καν αυτών που εκκενώνονταν λόγω συνταξιοδοτήσεως, τούτο δε παρά τη ρητή διάταξη του νόμου περί αμέσου αναπληρώσεως τους.

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτι­κής ήταν ολέθρια, αφού από τότε και μέ­χρι σήμερα έχουν αποχωρήσει 25 (!) μό­νιμα μέλη του διδακτικού προσωπικού και δεν έχει προσληφθεί ούτε ένα! Η κατάσταση «μπαλώθηκε» προσωρινά με την αύξηση του αριθμού των συμβασιούχων, αλλά οι διαδοχικοί μνημονιακοί νό­μοι που προβλέπουν τη σταδιακή μείωση των συμβασιούχων, καθώς και η τεράστια γραφειοκρατία στην έγκριση της προκη­ρύξεως ή της ανανεώσεως των συμβάσεων τους οδήγησαν την κατάσταση τα τελευ­ταία χρόνια να γίνεται κάθε έτος δημόσια προκήρυξη για εθελοντική προσφορά διδασκόντων, καθηγητών δηλαδή που θα δι­δάσκουν άνευ αμοιβής (!!!). καθώς και στο σημερινό αδιέξοδο.

Το 2010 ο τότε ΥΕΘΑ ενέκρινε την προ­κήρυξη 31 θέσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΦΕΚ1200/17.12.10). δεδομέ­νου ότι. ως προελέχθη, τα χρήματα υπήρχαν (και υπάρχουν ακόμη), όπως διαπιστώνει διαβάζοντας κανείς το εν λόγω ΦΕΚ, όπου αναφέρεται ρητώς ότι από τις εν λό­γω προσλήψεις «δεν θα προκύψει επιπλέ­ον οικονομική επιβάρυνση για το Δημό­σιο, καθώς τα ανωτέρω ποσά θα αντισταθμι­στούν από ισόποση μείωση της υφιστάμε­νης δαπάνης για τους υπηρετούντες ΕΠΣ διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80». Και τούτο διότι οι μόνιμοι καθηγητές, όταν προσληφθούν, θα αντικαταστήσουν το σύνολο σχεδόν των κατ' ευφημισμόν «συμβασιού­χων», δηλαδή των εθελοντών (δεδομένου ότι για γραφειοκρατικούς λόγους, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν μπορούν να καταρτισθούν συμβάσεις).

Υψηλού κύρους

Να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες επιλογής - εκλογής των μελών του ΔΕΠ ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2011, με διαδικασίες ταυ­τόσημες με αυτές των πανεπιστημίων, τα πρακτικά επιλογής αποστέλλονταν αμέσως μετά από κάθε εκλογή στο ΥΠΕΘΑ και ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2012 είχαν επιλε­γεί τα 26 από τα 31 μόνιμα μέλη του ΔΕΠ. Οι επιλεγέντες είναι επιστήμονες υψηλού κύρους, κάτοχοι διδακτορικών και μεταδιδακτορικών τίτλων σπουδών, με πλούσιο ερευνητικό έργο, ένας δε αριθμός εξ αυτών ήδη υπηρετεί στη σχολή εθελοντικά.

Με ένα τηλεφώνημα μπορεί να δοθεί η λύση

Πέρυσι, μία ημέρα πριν οπό την προκήρυξη των εκλογών (τότε το θυμήθηκε), ο τότε ΥΕΘΑ Δ. Αβραμόπουλος είχε ζητήσει με έγγραφο του από το υπ. Διοικητικής Μεταρ­ρυθμίσεως (Κ. Μανιτάκης) την έγκριση του προβλεπόμενου από τη νέα νομοθεσία Πί­νακα Κατανομής, αλλά απάντηση δεν υπήρξε. Τον Σεπτέμβριο του 2012 το ΓΕΑ ζήτησε εκ νέου τον Πίνακα Κατανομής για τις 31 θέσεις, αλλά και πάλι απάντηση δεν υπήρξε. Και για αυτή την καθαρό τυπική γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία θα μπορού­σε κάλλιστα να ξεπερασθεί με ένα απλό τηλεφώνημα του ΥΕΘΑ κ. Παναγιωτόπουλου προς τον κ. Μανιτάκη, η Σχολή Ικάρων αντιμετωπίζει τα ευνόητα προβλήματα από έλ­λειψη διδακτικού προσωπικού.

Πώς μπορεί να ξεπερασθεί το πρόβλημα που οδηγεί σε κατάργηση μαθημάτων.

►Γιατί το Γενικό Λογιστήριο αρνείται να καταθέσει την προβλεπομένη δαπάνη στους κωδικούς.

ΣΗΜΕΡΑ, στη Σ.Ι, λειτουργούν πέντε διαφορετικές ειδικότητες, (Ιπταμένων. Ελεγκτών Αεράμυ­νας, Μηχανικών Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Επιστημών), ενώ, όπως πληροφορούμεθα, υπάρχει απαίτη­ση για τη λειτουργία τριών νέων (Εφοδιαστών, Μετεωρολόγων και Διοικητικών). Η υλοποίηση των 300 περίπου μαθημάτων των ήδη λειτουργουσών ειδικοτήτων, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 150 μαθήματα είναι διαφορετι­κά λόγω των διαφορετικών προ­γραμμάτων σπουδών, απαιτεί την πρόσληψη περίπου 60 συμβασιούχων καθηγητών μερικής απασχολήσεως.

Το πρόβλημα είναι ότι με την από το 2010 εφαρμογή των μνημονιακών νόμων που επιτάσσουν την κατ' έτος μείωση του αριθμού των προσλαμβανόμενων συνταξι­ούχων σε σχέση με το προηγού­μενο έτος, καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση των διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών, γεγονός που θα οδηγήσει εφέτος στην κατάργηση μαθημάτων απαραί­τητων στην εκπαίδευση των Ικά­ρων, καθώς και στην κατάργη­ση κάποιων ειδικοτήτων!

Ακόμη, όμως, και αν καταστεί δυνατή με όποιον τρόπο, η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών εφέτος, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι, εάν δεν προσληφθούν οι μόνιμοι καθηγητές, ο διαρκώς μειούμενος αριθμός των συμβασιούχων δεν θα είναι δυνατή η κάλυψη των εκ­παιδευτικών απαιτήσεων.

Το αδιέξοδο

Για να γίνει κατανοητό το αδιέξο­δο στο οποίο οδήγησαν τα Μνη­μόνια των ανεγκέφαλων που υποτίθεται ότι τα διαπραγματεύ­τηκαν και της εγκληματικής γρα­φειοκρατίας, αρκεί να αναφερθεί ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013 ο τότε ΥΕΘΑ έχει εγκρίνει την ανανέωση των συμβάσεων 40 διδασκόντων και την προκή­ρυξη (Δεκέμβριος 2012) θέσεων άλλων 20, πλην όμως συμβάσεις δεν μπορούν να καταρτισθούν. Και τούτο διότι το Γενικό Λογι­στήριο αρνείται να καταθέσει την προβλεπόμενη δαπάνη στους σχετικούς κωδικούς (ΚΑΕ), για τον λόγο ότι οι υπουργικές αποφάσεις δεν συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες πράξεις υπουρ­γικού συμβουλίου (ΠΥΣ). Για­τί; Γιατί οσάκις επιχειρήθηκε η έκδοση ΠΥΣ, η διαδικασία ήταν τόσο χρονοβόρα που ουδέποτε ολοκληρώθηκε! Πολύ φοβούμε­θα ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος θα είναι ο πρώτος υπουργός Άμυνας. επί των ημερών του οποίου θα διακοπεί βιαίως η ακαδημαϊ­κή εκπαίδευση των Ικάρων. Η δι­ακοπή της λειτουργίας της Σχο­λής θα είναι ένα γεγονός μοναδικό στην ιστορία της από της ιδρύσεως της στη δεκαετία του 1930, η ανάμνηση του οποίου σίγουρα θα τον συνοδεύει για αρκετό χρόνο στο μέλλον.

Από την άλλη, η λύση και ο έπαινος είναι στο χέρι του. Μία άμεση παρέμβαση στον συνάδελ­φο του κ. Μανιτάκη για την άμε­ση έκδοση του Πίνακα Κατανο­μής και η μέριμνα για την εν συνε­χεία έκδοση, με διαδικασία χέρι χέρι («εκ περιφορά» επί το κοσμιότερον), της αποφάσεως διορι­σμού των ήδη επιλεγέντων μόνι­μων καθηγητών. Αυτοκίνητο, και μάλιστα με οδηγό, έχει.

Πηγή: http://forapartida-forapartida.blogspot.gr

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2012 110 Π.Μ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011
photo gallery